ને મીલવવી હતી આખથી આખડી
મારે, એ હજુયે યાદ છે મને

ને બાંધી તે મારા હાથે
રાખડી, એ હજુયે યાદ છે મને

 – ‘અજ્ઞાત’

Advertisements