તમારી ઉડતી જુલ્ફો ને જરા કાબુમા રાખો,
હજારો ના દિલ ઘાયલ થયા છે હવે તો માથા મા તેલ નખો.😀