ઇમેલ: નાયક.પ્રતીક @ જીમેલ.કોમ

Jaxtr દ્વારા મને કોલ કરી શકો છો.

Call naikpratik from your phone!

મારું Linkedin પ્રોફાઈલ.

View Pratik Naik's profile on LinkedIn

મારું Orkut પ્રોફાઈલ.

Orkut

Advertisements